Konkursy


Dyrektor
Samodzielnego Gminnego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Czarnym Dunajcu
ul. Kamieniec Dolny 55
34-470 Czarny Dunajec

 
Na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j Dz.U. z 2023r. poz. 991 późn. zmianami ) oraz przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2561 z późn. zmianami)
 

Ogłasza konkurs na  wykonywanie badań z zakresu diagnostyki laboratoryjnej.